Grilujeme s vitanou

Pravidla akce

[„O výstavbu veřejných grilovacích míst“]

(dále jen „Pravidla“):

Již vybudovaná místa



I.         Úvodní informace

 

1.       Obchodní společnost Orkla Foods Česko a Slovensko, a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, IČO 148 03 691, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spis.zn. B 605 (též jen „Pořadatel“) vyhlašuje akci s názvem „O výstavbu veřejných grilovacích míst“ (též jen „Akce“). 

2.       V rámci Akce Pořadatel vstoupí do jednání o realizaci (vybudování a vybavení) celkem tří nových veřejných grilovacích míst, každé na různém veřejně přístupném místě určeném hlasováním dle těchto Pravidel (též jen „Grilovací místo“).

 

II.       Doba trvání Akce 

1.     Akce probíhá v období od 15. 3. 2021 (od 10:00 hodin) do 7.4. 2021 (do 23:59 hodin) výhradně na webových stránkách https://www.grilujemevemeste.cz (též jen “Soutěžní web”).

 

2.     Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit dobu trvání Akce.

 

III.     Podmínky účasti 

1.     Účastnit se Akce (tj. hlasovat) může každá fyzická osoba starší 15 let, která má adresu pro doručování v rámci České republiky, a která na Soutěžním webu v souladu s těmito Pravidly vyplní hlasovací formulář a vyjádří souhlas s těmito Pravidly (též jen „Hlasující“). Hlasující mladší 18ti let se smí hlasování účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na výzvu Pořadatele tento souhlas doložit.

 

2.     Z účasti v hlasování jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na Akci.

 

IV.     Cíl, principy hlasování a výsledky Akce 

1.     Cílem Akce je prostřednictvím hlasování na Soutěžním webu určit tři různá poštovní směrovací čísla („PSČ“), v jejichž obvodu dle konkrétních možností a dle aktuální místní situace Pořadatel vstoupí do jednání o realizaci na vhodném veřejně přístupném místě Grilovacího místa.

 

2.     K účasti v Akci potřebuje Hlasující internet. Hlasující na Soutěžním webu vyplní hlasovací formulář, kde uvede svůj platný email a PSČ veřejně přístupného místa, kde by si přál Grilovací místo .

 

3.     Každý Hlasující může hlasovat prostřednictvím jednoho emailu pouze jednou během doby trvání Akce, tj. s použitím jednoho emailu bude Hlasující oprávněn vyplnit pouze jeden hlasovací formulář. Každý řádně a platně vyplněný hlasovací formulář znamená jeden hlas pro v něm navržené PSČ.

 

4.     Z navržených PSČ budou na základě počtu získaných hlasů určena Pořadatelem tři různá PSČ, v jejichž obvodu  dle konkrétních možností a dle aktuální místní situace Pořadatel vstoupí do jednání o realizaci na vhodném veřejně přístupném místě Grilovacího místa (též jen „Vítězné PSČ“). Vítězným PSČ se stává PSČ s nejvyšším počtem platných hlasů. V případě shodného počtu získaných hlasů u více PSČ rozhoduje dřívější čas posledního zaslaného hlasu ve prospěch příslušného PSČ. Pokud ani takto nebude možno stanovit Vítězné PSČ, rozhodne Pořadatel o stanovení Vítězného PSČ mezi PSČ se shodným počtem hlasů losováním za přítomnosti tří zástupců Pořadatele.

5.     Tři Vítězná PSČ budou zveřejněna na Soutěžním webu nejdéle do 14.4.2021. O dalších krocích v návaznosti na Akci, zejm. o jednáních souvisejících s realizací konkrétních Grilovacích míst, bude Pořadatel pravidelně informovat na Soutěžním webu v návaznosti na aktuálním vývoji.

 

6.     Do hlasování budou zařazeny pouze platné hlasy odevzdané prostřednictvím řádně a platně vyplněného hlasovacího formuláře na Soutěžním webu. Veškeré pokusy o vyplnění hlasovacího formuláře vícekrát, mimo dobu trvání Akce či jinak v rozporu s těmito Pravidly budou považovány za neplatné a nebude k nim přihlíženo. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o pravosti a platnosti všech odevzdaných hlasů a rovněž i právo konečného rozhodnutí o Vítězném PSČ.

 

7.     Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti Hlasujícího, resp. nebrat v potaz hlasovací formulář vyplněný Hlasujícím, u kterého bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti s Akcí nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky hlasování/Akce, a to i prostřednictvím třetích osob. Hlasujícímu v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci.

 

V.       Jednání o realizaci Grilovacích míst 

1.     Po určení Vítězného PSČ se Pořadatel spojí s místní správou obvodu Vítězného PSČ a vstoupí do jednání ohledně podrobností možné realizace výstavby Grilovacího místa. Vzhledem k tomu, že realizaci Grilovacího místa v obvodu Vítězného PSČ, zejm. určení konkrétního místa realizace v rámci Vítězného PSČ, předchází jednání a schvalování místní správou, jehož výsledek Pořadatel není schopen zcela ovlivnit, Pořadatel v rámci Akce nijak nezaručuje skutečnou realizaci Grilovacího místa v obvodu Vítězného PSČ či kdekoliv jinde. V případě nedohody Pořadatele a místní správy obvodu Vítězného PSČ si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci Grilovacího místa na jiném místě i mimo obvod Vítězného PSČ, případně Grilovací místo vůbec nerealizovat.

 

2.     Technické řešení Grilovacího místa a přesné místo jeho realizace v rámci Vítězného PSČ je zcela na uvážení Pořadatele a závisí na dohodě mezi Pořadatelem a místní správou obvodu Vítězného PSČ.

 

3.     Realizaci Grilovacího místa není možné vymáhat právní cestou, či požadovat jakoukoliv náhradu, v penězích či v jiné formě.

 

VI.     Osobní údaje

1.     Vyplněním hlasovacího formuláře poskytuje Hlasující v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy souhlas Pořadateli, jako správci osobních údajů se zpracováním emailové adresy Hlasujícího a IP-adresy za účelem realizace této Akce dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele a technického správce, jako zpracovatele). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely realizace Akce, zejm. hlasování, zajištění hladkého průběhu, kontrolu plnění podmínek, vyhodnocení, propagaci Akce Pořadatele, a to na dobu konání Akce dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel.

 

2.     Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zpracování osobních údajů bude probíhat prostřednictvím technického správce, jako zpracovatele. Pořadatel nebude předávat osobní údaje mimo EU či EHS.

 

3.     Hlasující má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu privacy@orkla.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Hlasující má právo požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům týkajících se Hlasujícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů na přenositelnost osobních údajů. Hlasující má dále právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VII.   Odpovědnost a práva Pořadatele 

1.     Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže, závady či poruchy vzniklé v průběhu Akce či hlasování, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty, výpadky sítě internet a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Hlasujícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Akci. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že jakákoli osoba nebyla schopna Akce se účastnit, dokončit ji, nebo jejíž účast v Akci byla přerušena, a to v důsledku jakékoli skutečnosti.

 

2.     Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky Akce, zejm. dodržování těchto Pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s Akcí a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku v souvislosti s Akcí.

 

3.     Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech Akci přerušit, odložit, zrušit, odvolat či prohlásit za neplatnou, zejména v případě technické nebo jiné systémové chyby, či jiného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Akce, v případě neúčasti dostatečného počtu Hlasujících či v případě nedohody s místní správou obvodu Vítězného PSČ ohledně realizace Grilovacího místa. Pořadatel je oprávněn v Pořadatelem odůvodněných případech v průběhu Akce změnit či upravit Pravidla dle potřeby. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení týkající Akce budou Pořadatelem neprodleně zveřejněny na Soutěžím webu a nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Soutěžním webu.

 

4.     Pořadatel nenese žádné náklady vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v souvislosti s jejich účastí v Akci.

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1.     Účast v Akci je zcela dobrovolná a Hlasující svou účastí v Akci (hlasováním) vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 

2.     Pravidla jsou po dobu trvání Akce zveřejněna v elektronické podobě na Soutěžním webu a zároveň v písemné podobě v sídle Pořadatele.

 

3.     Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Akcí. Určující je však ve všech případech tato úplná verze Pravidel. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).

 

4.     Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená Pravidly, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Hlasování v Akci není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace Akce není provozováním hazardní hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na Akci ani Pořadatele nevztahují.

 

5.     Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku spojenou s Akcí nebo narušit legitimní chod Akce může být kvalifikováno jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení hlasu Hlasujícího a může zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody či jiné újmy.

 

6.     Tato Akce není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo Facebook Ireland Limited, případně jinou společností spojenou se sociální sítí Facebook (společně též jen „společnost Facebook“). Hlasující je srozuměn s tím, že veškeré informace poskytuje Pořadateli a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook za průběh Akce nijak neodpovídá. Společnost Facebook nenese žádnou odpovědnost za závazky ani pohledávky účastníků Akce. Informace poskytnuté v rámci Akce nejsou společností Facebook shromažďovány ani zpracovávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Akce musí být adresovány přímo Pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.

 

7.     Pořadatele je možno v případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat na emailové adrese: privacy@orkla.cz

 

 

Datum vydání Pravidel: 10. 3. 2021, Orkla Foods Česko a Slovensko, a.s.